Trang chủ Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ - Góp ý
Trang chủ
Bảo tàng
Di sản Văn hoá
Khảo cổ học
Cổ vật
Thông tin khoa học
Thư viện hình ảnh
Di tích Nhà tù Côn Đảo
QLNN về DSVH
Liên hệ - Góp ý
Tìm kiếm
Góc hình ảnh

 
 

Liên kết Website
Tuyển dụng

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢO TÀNG TỈNH

Số:          /TB-BTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng  Tàu, ngày 19 tháng 10  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian xét tuyển viên chức năm 2016

   

Do có sự thay đổi về thời gian xét tuyển viên chức năm 2016, Bảo tàng tỉnh thông báo như sau:

1.       Thời gian xét tuyển cũ: 

-          Ngày 25 tháng 10 năm 2016 (Thứ 3)

2.       Thời gian xét tuyển mới: 

-       Ngày 24 tháng 10 năm 2016 (Thứ 2)

3.       Địa điểm:

- Nhà Bảo tàng tỉnh, số 04 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

                                                         

        Nơi nhận:

   - Các thí sinh dự tuyển;

   - Lưu VT.                

      GIÁM ĐỐC

                 (Đã ký)

                    Trần Văn Triêm

 

 
Tiêu điểm & Sự kiện
  Giáo dục về nguồn - 2009

  Di tích lịch sử văn hoá núi Dinh

  Hải Đăng Vũng Tàu

  Lễ hội Dinh Cô

  Khảo cổ học BR-VT: Tìm về quá khứ
 
 
Thống kê truy cập
5.220.689