Góp thêm tư liệu về cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945 ở Bà Rịa
1. Trong quá trình chuẩn bị lực lượng mọi mặt (quân sự, chính trị, phong trào quần chúng), tổ chức Thanh niên Tiền phong làm trụ cột cho phong trào quần chúng. Từ chỗ sinh hoạt về thể dục thể thao đến sinh hoạt hằng đêm về chính trị để gây căm thù giặc và vận động lòng yêu nước, yêu tổ quốc, ca hát, văn nghệ. Phong trào này do ông Lưu Văn Vầy làm lãnh tụ cùng một số thanh niên Long Hương và Phước Lễ có trình độ tham gia trong ban lãnh đạo. Kể từ đầu năm 1945 đến tháng Tám năm 1945 thời cơ đã đến, lực lượng thanh niên nam nữ tổ chức thành đội ngũ với những vũ khí gồm súng trường, lựu đạn rất ít cộng thêm những vũ khí thô sơ như giáo mác, dao găm, tầm vông vạt nhọn, ná dây và chai xăng có tim bằng vải. Đồng bào các xã kể cả thanh niên nam nữ và đồng bào các xã trong tỉnh Bà Rịa cũ cũng kéo về cướp chính quyền trong tay Nhật. Cơ quan đầu não chính quyền và quân đội tập trung xã Phước Lễ. Sau khi cướp chính quyền ta tổ chức cuộc mít tinh và biểu tình, tuần hành khắp các đường phố  Phước Lễ (nay là thị xã Bà Rịa - BT).
2. Sau khi tổng khởi nghĩa giành được chính quyền ta tổ chức Ủy ban hành chính và Mặt trận Việt Minh từ tỉnh đến quận, xã trong tỉnh. Lúc bấy giờ chỉ có 2 quận Long Điền và quận Vũng Tàu. Sau ngày Quốc khánh, 2/9/1945 chính quyền các cấp đã được thành lập. Cơ cấu Ủy ban hành chính có chánh phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Cơ cấu tổ chức Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc gồm có thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc. 
3. Được lệnh Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà quyết định tổng tuyển cử toàn quốc vào ngày 6/1/1946, tỉnh Bà Rịa tổ chức bầu cử nghị sĩ quốc hội, ông Dương Bạch Mai đắc cử. Ngày 9/2/1946 nhằm ngày 8 Tết ta. Bọn thực dân Pháp, quân Ấn từ Sài Gòn kéo quân và chiến xạ đến chiếm tỉnh Bà Rịa, trên đường tiến công của giặc vào Long Hương, Phước Lễ có sự ngăn cản chống cự làm trở ngại việc tấn công của giặc chậm đi chứ không tiêu diệt được vì lực lượng và vũ khí của giặc hơn ta nhiều, nên chúng chiếm được Bà Rịa. Sau khi bọn giặc đã chiếm đóng Bà Rịa, Ủy ban hành chính tỉnh ra lệnh tất cả các cơ quan đoàn thể rút ra rừng núi và đồng bào di tản để thực hiện “vườn không nhà trống”, chấp hành lệnh cấp trên, cơ quan đoàn thể và đồng bào rút vào rừng núi, rừng Sát.
4. Sau khi rút ra rừng Sát và núi Dinh, lần lượt tổ chức lại, buổi đầu ở Núi Dinh có tổ chức gọi là Quốc gia tự vệ cuộc cấp lãnh đạo là ông Cò Vinh (Huỳnh Công Vinh - BT) và Cò Tâm (Đoàn Hồng Tâm - BT), có đội võ trang gọi là Quốc vệ đội. Căn cứ của quốc gia tự vệ cuộc đóng tại Eo Ông núi Dinh. Quốc vệ đội từ một tiểu đội có vũ trang đầy đủ, đến cuối năm 1946, Quốc gia tự vệ  dời xuống rừng Sác đóng ở ngọn Hầm Than xóm Mới (Cá Liệt) sau này gọi là xã Long Xuân.
Các cơ quan, đoàn thể cũng lần lượt tổ chức lại. Cơ quan Ủy ban hành chính xã Long Hương về cơ cấu tổ chức Chủ tịch đồng chí Hoàng Công Định tức Võ Văn Định, Phó Chủ tịch đồng chí Nguyễn Văn Lẹo, ủy viên quân sự ông Nguyễn Văn Nhi (tự Nhích), ủy viên tài chính ông Võ Văn Móc (tự Hưng), thư ký ông Võ Văn Quyến (tự Chung), trưởng công an xã ông Nguyễn Văn Lễ, thư ký UBHC xã ông Nguyễn Văn Trọng (tự Xuân), nhân viên có các ông Phan Văn Nhựt, Nguyễn Văn Tơ. Về quân sự, tổ chức số thanh niên thoát ly và số thanh niên còn ở trong vùng tạm chiếm, được hai trung đội dân quân du kích hằng ngày tập dượt chiến đấu. Tổ chức canh gác bảo vệ cơ quan và đồng bào ở vùng độc lập, có hai trạm gác ở ngọn rạch Hai Ghé và trạm Ngọn cây xoài để báo động mỗi khi giặc ruồng bố bằng ghe hoặc tàu đến cơ quan và đồng tránh giặc, số cơ quan cũng như đồng bào làm nhà, văn phòng trong rừng cây đước và ghe,…
Võ Hữu Thạnh