Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

(28/07/2022)

Nhằm tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dạy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 (Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26 tháng 5 năm 2022). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi; đồng thời đăng tải nội dung trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để quần chúng nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. Một số thông tin về Cuộc thi như sau:
1. Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, Thứ Tư, ngày 06 tháng 7 năm 2022. Vòng thi tuần sẽ kết thúc sau đó 4 tuần, tức 15h59 phút, Thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022.
2. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website chính thức của Cuộc thi https://www.toquocbenbosong.vn (Mã QR Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo). Cục Văn hóa cơ sở rất mong nhận được sự phối hợp của cơ quan, đơn vị để góp phần vào thành công của Cuộc thi.

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu