Mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ

(05/08/2020)

PHỤ LỤC 1
Mẫu văn bản tiếp nhận thông tin về việc phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ và giao nhận di vật khảo cổ
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên cơ quan, tổ chức                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                
              Số ………….                 Tên tỉnh (thành phố), ngày ………… tháng ………….. năm 200…… 
Biên bản tiếp nhận thông tin về việc
phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ và giao nhận di vật khảo cổ
1. Tên tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin/ giao di vật khảo cổ:
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Fax:
2. Tên tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin về địa điểm khảo cổ và di vật khảo cổ:
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Fax:
3. Tên địa điểm khảo cổ phát hiện:
4. Người phát hiện:
5. Thời gian phát hiện:
6. Hoàn cảnh phát hiện:
7. Thông tin về địa điểm khảo cổ và những miêu tả về di vật khảo cổ được phát hiện:
8. Số lượng biên bản được lập:
Tổ chức, cá nhân cung cấp        thông tin/giao di vật khảo cổ
(ký và ghi rõ họ tên)
(đóng dấu nếu là tổ chức)
Người ghi biên bản
(ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
__________________________________________
 PHỤ LỤC 2
Mẫu văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ
 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Tên cơ quan, tổ chức                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                
               Số ………………                 Tên tỉnh (thành phố), ngày ………… tháng ………….. năm 200…… 
                  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Giới thiệu về vị trí địa lý, tọa độ, ý nghĩa, giá trị của địa điểm khảo cổ.
2. Ước đoán niên đại của di chỉ, di vật (kèm theo ảnh của di chỉ, di vật và các tài liệu có liên quan).
3. Mục đích thăm dò/khai quật.
4. Tổ chức chủ trì thăm dò/khai quật.
5. Người chủ trì thăm dò/khai quật.
6. Tổ chức phối hợp thăm dò/khai quật (nếu có).
7. Tổ chức/cá nhân nước ngoài phối hợp thăm dò/khai quật (nếu có).
8. Vị trí địa điểm dự kiến thăm dò/khai quật.
9. Diện tích thăm dò/khai quật.
10. Thời gian thăm dò/khai quật.
11. Đề xuất cơ quan, tổ chức được giao lưu giữ hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò/khai quật.
Nơi nhận:
– Như trên
(kèm sơ đồ vị trí thăm dò/khai Quậtuật);
– ……………………………………..;
– Lưu ………………………………….
Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)Họ và tên của người ký
 
__________________________________________
  
PHỤ LỤC 3
Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Tên cơ quan, tổ chức                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                
               Số …………….                  Tên tỉnh (thành phố), ngày ………… tháng ………….. năm 200…… 
   Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Giới thiệu về vị trí địa lý, tọa độ, ý nghĩa, giá trị của địa điểm khảo cổ.
2. Nguyên nhân đe dọa sự tồn tại của địa điểm khảo cổ đang có nguy cơ bị hủy hoại.
3. Ước đoán niên đại của di chỉ, di vật (kèm theo ảnh của di chỉ, di vật và các tài liệu có liên quan).
4. Mục đích khai quật khẩn cấp.
5. Tổ chức chủ trì khai quật khẩn cấp.
6. Người chủ trì khai quật khẩn cấp.
7. Tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).
8. Vị trí địa điểm dự kiến khai quật khẩn cấp.
8. Diện tích khai quật khẩn cấp.
9. Thời gian khai quật khẩn cấp.
10. Đề xuất cơ quan, tổ chức được giao lưu giữ hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật khẩn cấp.
Nơi nhận:
– Như trên (kèm sơ đồ vị trí khai quật khẩn cấp);
– …………………………………………..;
– Lưu ………………………………….
Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
   
__________________________________________
  
PHỤ LỤC 4
Mẫu Quyết định cấp phép khai quật khẩn cấp
 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Tên cơ quan, tổ chức                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                
              Số ……………                  Tên tỉnh (thành phố), ngày ………… tháng ………….. năm 200…… 
QUYẾT ĐỊNH
về khai quật khảo cổ khẩn cấp
 
 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
            Căn cứ ……………………….;
            Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
            Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế thăm dũ, khai quật khảo cổ số … ngày … của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
            Theo đề nghị của …………….;
            Xét đề nghị của ……………….,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cho phộp …………….. phối hợp với ………………. Khai quật khẩn cấp ……………..
  • Thời gian khai quật: từ ngày ….. đến ngày …..
  • Diện tớch khai quật: ….. m2.
  • Phụ trỏch khai quật: …..
Điều 2. Trong thời gian khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không được đưa ra những kết luận vội vàng khi chưa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Điều 3.   a/ Sau khi kết thúc đợt khai quật khẩn cấp, chậm nhất 01 (một) thỏng ………….. phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa.
                              b/ Khi công bố kết quả của đợt khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Chánh Văn phũng, Thủ tr­ưởng cơ quan đ­ược cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
– …………………………….
– …………………………….
– Lưu …………………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
__________________________________________
           PHỤ LỤC 5
Mẫu ‘Phiếu hiện vật’
(ghi thông tin hiện vật thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ)
PHIẾU HIỆN VẬT
                                                                                   Số : …………………………
1. Tên hiện vật:
            2. Ký hiệu:
3. Thời gian thăm dò, khai quật và phát hiện:
            4. Địa điểm khảo cổ:
5. Hố thăm dò, khai quật :
            6. Ô thăm dò, khai quật :
7. Lớp đất :
            8. Tọa độ :
9. Chất liệu:
            10. Màu sắc
11. Số lượng:
            12. Kích thước (cm):
13. Trọng lượng (gr):
15. Dự đoán niên đại/văn hóa :
            14. Hiện trạng:
            16. Miêu tả :
17. Ảnh:
            18. Bản vẽ/bản dập
19. Ngày lập phiếu:
            20. Người lập phiếu :
 
__________________________________________
  
PHỤ LỤC 6
Mẫu biên bản giao nhận di vật khảo cổ thu được từ
thăm dò, khai quật khảo cổ
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Tên cơ quan, tổ chức                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                
                  Số …………..                 Tên tỉnh (thành phố), ngày ………… tháng ………….. năm 200…… 
Biên bản giao nhận di vật khảo cổ thu được từ
thăm dò, khai quật khảo cổ
1. Tên tổ chức bàn giao di vật khảo cổ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
2. Tên tổ chức tiếp nhận di vật khảo cổ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
3. Tên di vật khảo cổ:
4. Số lượng:
5. Tình trạng:
6. Thông tin khác:
Người giao
(ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị bàn giao (ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
Người nhận
(ký và ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận (ghi rõ chức danh)       (Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký

Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu