Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ : Chương IV – V

(05/08/2020)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                      Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008
 
QUY CHẾ
THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương IV
 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 
Điều 23. Khen thưởng
1. Các hình thức khen thưởng và mức thưởng
            Tổ chức, cá nhân phát hiện, tự nguyện giao nộp di vật khảo cổ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tuỳ theo giá trị của di vật được xét tặng giấy khen, bằng khen, huy chương và bồi hoàn chi phí phát hiện, bảo quản và được khen thưởng một khoản tiền theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục quyết định khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp di vật khảo cổ theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP.
Điều 24. Xử lý vi phạm
1. Mọi hành vi vi phạm trong thăm dò, khai quật khảo cổ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về thăm dò, khai quật khảo cổ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chương V
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 25. Trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.
                                                                                                             BỘ TRƯỞNG
                                                       (Đã ký)
 
                                                                                                         Hoàng Tuấn Anh

Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu