Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023)

(03/02/2023)

Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn cách mạng đã khẳng định từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò to lớn, là ngọn cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người cầm lái kiên định đưa phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bằng các cao trào cách mạng (1930 – 1931) với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945), tiến tới lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Không ngừng tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu trở thành nước đang phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa vị thế Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/1960 đã xem xét về ngày thành lập Đảng và quyết định lấy ngày 3/2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Từ mấy chục năm nay, Đảng ta lấy ngày 6 tháng Giêng dương lịch làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. Nay căn cứ theo các văn kiện và tài liệu lịch sử, thì ngày bắt đầu cuộc Hội nghị hợp nhất để thành lập Đảng là ngày 3-2-1930 dương lịch, tức ngày 5 tháng 1 theo âm lịch. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng quyết nghị từ nay trở đi sẽ lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng”.

Phạm Vẹn

 

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu